Privacy

Regio Twente, gevestigd aan Nijverheidstraat 30, 7511 JM Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https://www.regiotwente.nl/ Nijverheidstraat 30, 7511 JM Enschede 053 487 65 43

Susan Balster is de Functionaris Gegevensbescherming van Regio Twente. zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Regio Twente verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Regio Twente verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • ras
 • seksuele leven
 • gezondheid
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.
 • burgerservicenummer (BSN)
 • Biometrische gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Regio Twente verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Regio Twente verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals in:
 • Burgerlijk Wetboek, Boek 1;
 • Burgerlijk Wetboek, boek 7
 • Jeugdwet;
 • Kernenergiewet;
 • Wet Openbaarheid Bestuur;
 • Vreemdelingenwet in verband met de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieĆ«n vreemdelingen 2005;
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 • Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming;
 • Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming;
 • Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg;
 • Wet basisregistratie personen;
 • Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst;
 • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg;
 • Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders;
 • Wet op de Beroepen in de individuele gezondheidszorg;
 • Wet op de lijkbezorging;
 • Wet op het bevolkingsonderzoek;
 • Wet publieke gezondheid;
 • Wet toetsing levensbeĆ«indiging op verzoek en hulp bij zelfdoding;
 • Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • Handreiking privacybescherming epidemiologie van GGD Nederland van d.d. september 2007;
 • Gedragscode Gezondheidsonderzoek Gedragscode van de Nederlandse biomedische onderzoeksgemeenschap goedgekeurd door het College Bescherming Persoonsgegevens in 2004;
 • De richtlijn Omgaan met medische gegevens van de KNMG, vastgesteld op 24 mei 2018, in werking getreden op 25 mei 2018, alsmede de Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld van de KNMG 2018;
 • Richtlijn archivering tuberculosegegevens van de Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding d.d. september 2014;
 • De Handreiking Omgang met persoonsgegevens in het kader van Bemoeizorg van KNMG GGD Nederland en GGZ Nederland d.d. september 2014;

Geautomatiseerde besluitvorming

Regio Twente neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Regio Twente) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Regio Twente bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijnen vanuit de verschillende wetten zoals de Archiefwet, Jeugdwet, Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst, Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Delen van persoonsgegevens met derden

Regio Twente deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met organisaties die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Regio Twente blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Regio Twente jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming, of indien dit door wetgeving is verplicht.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Regio Twente gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Regio Twente en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken... We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Regio Twente wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Regio Twente neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.